اندر حکایت خوردن افطاری محمود دولت آبادی ،علی نصیریان و ... بعنوان «جمعی ازهنرمندان» با حسن روحانی رئیس جمهوردیکتاتوری - مذهبی جمهوری اسلامی ایران

براستی برای یک هنرمند و نویسنده ، ننگی بزرگتر ازاین هست تا در شرایطی که سراسر ایران مردم برعلیه رژیم بپا خاسته اند ودر اعتراض و اعتصاب بسر می برند ، آنها برای خوردن افطاری (آنهم بدون روزه و بدون اعتقاد به ماه رمضان) چنین گستاخانه به چاکری سران رژیم تن دردهند؟
حافظ چه نیک سروده است
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه داری و آیین سروری داند
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که دوست خود روش بنده پروری داند
غلام همت آن رند عافیت سوزم
که در گداصفتی کیمیاگری داند
وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی
وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند
بباختم دل دیوانه و ندانستم
که آدمی بچهای شیوه پری داند
هزار نکته باریکتر ز مو این جاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:


حسین زهری
۱
حسین زهری