گردهمایی چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت مردم کازرون توسط نیروهای سرکوبگر رژیم بخون کشیده شد
چهارشنبه شب مردم مبارز کازرون در اعتراض به تقسیم شهرستان خود به دو قسمت تجمع کردند و با تیراندازی و خشونت نیروهای سرکوبگررژیم مواجه گردیدند. مدتهاست دست اندرکاران رژیم در نظر دارند: قائمیه ، نودان و دشت برم را از این شهرستان جدا کنند. باوجودیکه چندی پیش مسئولین محلی از عدم اجرای این سیاست خبر دادند ولی باردیگراعلام کردند تصمیم خودرا عملی خواهند ساخت.

درهمین رابطه گردهمایی صورت گرفت و مردم علیه سران رژیم شعار سرداده، فریاد می زدند، می کشم ، می کشم آنکه خیانت کند. برطبق اطلاعات رسیده تاکنون ۷ نفر از تظاهرکنندگان جان باختند، ده ها نفر دستگیر شدند وعده زیادی مجروح می باشند.
تظاهرات مردم همچنان ادامه دارد و نیروهای سرکوبگررژیم از سایر شهرستانهای اطراف تقاضای نیروهای کمکی کرده اند.

درجریان تظاهرات اکثر شیشه های بانکها شکسته شده ، میدانها و خیابانهای شهر پراز دود و لاستیکهای آتش زده می باشد. چندین مرکز پلیس به آتش کشیده شده ، این وضعیت درحالی ادامه دارد که مردم متحد فریاد انتقام سرمی دهند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:


حسین زهری
۱
حسین زهری