اجبار بهائیان برای استفاده گورهای دسته جمعی زندانیان سیاسی آرمیده در گلزار خاوران نمی تواند واقعیت هولناک جنایات جمهوری اسلامی ایران را محو کند
پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران هزاران نفر از زندانیان سیاسی پس از اعدام در حاشیه جاده خاوران و در کنار اقلیت های دینی بخاک سپرده شدند. این مکان مدتها از جانب رژیم به نام «لعنت آباد» معرفی می شد. پس ازکشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و دفن دسته جمعی آنها در گورستان خاوران، این محل معروف به گلزار خاوران شد.

اکنون که رژیم ددمنش جمهوری اسلامی ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته به هراس افتاده است تا تمام آثار جنایات خودرا محو کند. غافل از اینکه گلزار خاوران بخشی از تاریخ مبارزات خونبار مردم ایران است و برای همیشه حفظ و نگهداری خواهد شد.
در هفته های اخیر فشار زیادی به جامعه بهائیان ایران آمده است تا از این پس گورهای دسته جمعی زندانیان سیاسی برای استفاده جامعه بهائیان استفاده شود. علی رغم اعتراض و مقاومت جامعه بهائيان اما رژیم حاکم بی توجه به اعتراضات خانواده های زندانیان سیاسی و جامعه بهائیان به حفر قبرهای جدید در گلزار خاوران اقدام کرده است. سران رژیم در نظر دارند با این اعمال نفرت انگیزآثار جنایاتشان را از خاطره ها بزدایند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از همه سازمانها و شخصیتهای انقلابی ، مبارز و و مترقی دعوت می کند بهر نحو ممکن فریاد اعتراض خودرا برعلیه این اقدام تبهکارانه رژیم بگوش جهانیان برسانند.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده و جاوید باد خاطره دلاوریهای تمام بخون تپیدگان راه آزادی
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۲۷ آوریل ۲۰۲۱

https://www.youtube.com/watch?v=xCc6541gQKI


۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری