شرکت نماینده اتحادیه اروپا در تحلیف ابراهیم رئیسی بعنوان جنایتکارترین رئیس جمهور ایران
اتحادیه اروپا طرفدار کدام حقوق بشر است؟

درشرایطی که مردم سراسر ایران باهدف کسب آزادی و دمکراسی بپاخاسته ، هرروز تعدادی از آنان بخاطر تظاهرات مسالمت آمیز باشلیک گلوله های مستقیم پاسداران جان می سپارند ویا روانه زندان می شوند،
در حالیکه ابراهیم رئیسی بعنوان یکی از جنایتکاران رژیم حاکم برایران و بعنوان یکی از آمران قتل عام هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تحت تحریم اتحادیه اروپا و سازمانهای حقوق بشر قرار دارد،
اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است انریکه مورا، معاون جوزپ بورل در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی شرکت کند.


تصمیم شرم آور اتحادیه اروپا نه فقط اقدامی آشکار برعلیه مردم تحت ستم ایران محسوب می شود، بلکه باردیگر ثابت شد: حقوق بشر ادعایی اتحادیه اروپا در برابر بازار پرسود ایران رنگ می بازد ، آنجا که پای قراردادهای اقتصادی درمیان باشد حقوق انسانها کمترین ارزشی برای آنها نخواهد داشت.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن این تصمیم ریاکارانه اتحادیه اروپا، کلیه نیروهای انقلابی و مبارز را دعوت به افشاء این سیاست جانبدارانه از رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم بر ایران می نماید

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۳ مرداد ۱۴۰۰-۴ آگوست ۲۰۲۱۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری