گرامی باد یاد و خاطره بخون طپیدگان شهریور۱۳۶۷
بامداد یکی ازروزهای شهریور۱۳۶۷ساکنین منطقه مسگرآباد (قبرستان ارامنه) با دیدن پیکر بخون طپیده تعداد بیشماری متوجه شدند: آنان زندانیان سیاسی هستند که پس از کشتار، شبانه آنها را بطور دسته جمعی دراین گورستان رها کرده وبا بولدوزر روی نعش آنها خاک ریخته اند. از آن پس این گورستان معروف به گلستان خاوران شده است.
بدون شک با سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران ، نه فقط رهبران رژیم بلکه تمام آمران وعاملان این جنایات هولناک به دادگاه خلق کشانده خواهند شد و به سزای جنایات ضد بشری اشان خواهند رسید. سردسته این جانیان که بعنوان قاضی در کشتار ۶۷ انجام وظیفه کردند عبارتند از:
حسینعلی نیری - مرتضی اشراقی - ابراهیم رئیسی - مصطفی پورمحمدی


اگر چه حمید نوری بعنوان دادیار قوه قضائیه رژیم درهنگام ارتکاب این جنایات هم اکنون در سوئد تحت محاکمه است ، اما تا زمانیکه تمام دست اندرکاران این کشتاردهشتناک به محاکمه کشیده نشوند از پای نخواهیم نشست.


مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
شهریور ۱۴۰۰


۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری