حمله نیروهای سرکوبگر رژیم برای پراکنده کردن کشاورزان تظاهرکننده اصفهانی و مقاومت قهرمانانه مردم

نیروهای یگان ویژه رژیم از دیروز ۴ آذرحمله گسترده ای را برای پراکنده ساختن کشاورزان معترض اصفهانی آغاز کرده اند. با وجود تمام نفاق افکنی ها و فرستادن نفوذی در جمع تظاهرکنندگان، اما شعار مردم اتحاد،اتحاد می باشد. سردمداران هنگامیکه نتوانستند بین مردم اصفهان ، چهار محال بختیاری ، خوزستان ، لرستان و یزد بر سرآب اختلاف ایجاد کنند تنها راه را در سرکوب تظاهرکنندگان باز یافته اند.
هم اکنون درگیری شدیدی بین مردم و نیروهای سرکوبگر رژیم دراصفهان جریان دارد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد مقاومت کشاورزان اصفهان
پیروز باد اتحاد و همبستگی همه خلقها و اقوام سراسر ایران
زنده باد آزادی

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری