رأی آشکار مردم در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران است

بر خلاف خیمه شب بازیهای انتخاباتی دوجناح اصولگرا و اصلاح طلب ، مردم پیشاپیش در خیابانها ومعابر عمومی رأی خودرا آشکارا اعلام کرده اند. باگذشت بیش از چهار دهه دیکتاتوری و سرکوب، اکنون پائین ترین اقشار جامعه پی به ماهیت تبهکارانه این رژیم برده خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران می باشند.
مدت مدیدی است توهم مردم نسبت به جمهوری اسلامی، رهبران مذهبی و بطورکلی نسبت به هرنوع حکومت دینی فرو ریخته است. تحمل بیش از چهل سال فشار طاقت فرسای اقتصادی توام با دیکتاتوری عنان گسیخته، چنان توده مردم را بستوه آورده است که دکانداران دین حتی دیگر نمی توانند کم سوادترین قشر جامعه را فریب دهند.
همگان شاهدند انتخابات ۲۸ فرمایشی خرداد ۱۴۰۰ پیشاپیش از جانب مردم تحریم شده است. آنهائیکه در این انتخابات شرکت می کنند عموما به سه دسته تقسیم می شوند
عده ای از کارکنان دولتی هستند که برای تأمین معیشت خانواده از روی اجبار باید شرکت کنند وگرنه به خیل بیکاران خواهند پیوست.
عده ای از مزدوران هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب رژیم می باشند که با ایجاد جنگ زرگری تلاش دارند چهره به ظاهر«دمکرات» از خود بسازند و رسانه های گروهی را در اختیار دارند.
بخش سوم عده ای از عناصر طیف اپورتونیست - رفرمیست می باشند که در سالهای گذشته پابپای حزب مشارکت و سایر جناحهای رژیم بصورت خائنانه ای مبلغ شرکت در انتخابات فرمایشی رژیم بوده و هستند.
این فرومایگان شناخته شده اکنون ترفند جدید پیشه کرده ادعا می کنند در انتخابات شرکت می کنند ولی به رئیسی رأی نمی دهند. در واقع این جماعت درنظر دارند بهرقیمتی رژیم جمهوری اسلامی را یاری رسانند تا رژیم به بقاء خود ادامه دهد،
جناح اصلاح طلب نیز تلاش دارد درهر بزنگاهی از نارضایتی مردم سوء استفاده کند. این جناح در انتخابات سال ۸۸ سعی کرد از تظاهرات و نارضایتی میلیونی مردم فرصت طلبانه استفاده کند و خودرا در صف مردم جا بزند، گرچه با هوشیاری توده های مردم عقب رانده شدند. احزاب اصلاح طلب با سابقه ۴۲ سال جنایت و آدمکشی اکنون که قدرت دولتی را به رقیب واگذار کرده اند با وعده وعیدهای توخالی باردیگر کاندیدا معرفی کرده، خودرا مدافع منافع مردم معرفی می کنند. غافل از اینکه مردم آگاه تر از آن هستند که چنین مجالی به آنها بدهند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۵ خرداد ۱۴۰۰-۱۵ ژوئن ۲۰۲۱

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری