تظاهرات شکوهمند بازنشستگان در ده ها شهر ادامه دارد
بیش از سه روز است بازنشستگان در ده ها شهر ایران دست به اعتراض و راهپیمایی زده اند. دامنه این خیزش اکنون به تهران کشیده شده و سایر اقشار اجتماعی به پشتیبانی از آنان برخاسته اند. در تمام تجمع و راهپیمایی هامردم شعارهای ضد رژیم جمهوری اسلامی سر می دهند و خواستار براندازی نظام دیکتاتوری - مذهبی حاکم می باشند.
با وجود تیراندازی مستقیم مزدوران رژیم به سوی مردم و ایجاد ارعاب، تظاهرکنندگان چه در تهران و چه سایر شهرها صحنه مبارزه را ترک نکرده و همچنان فریاد مرگ بر خامنه ای ، مرگ بر رئیسی ، مرگ بر جمهوری اسلامی سر می دهند.

زنده باد مبارزات و مقاومت بازنشستگان
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
پیروز باد اتحاد و همبستگی همه اقشار تحت ستم
زنده باد آزادی

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری