گرامی باد یاد و خاطره اعضای کمیته مرکزی سازمان و همرزمانشان در اسفند سال ۱۳۶۰
روزهای ۲۴ و ۲۵ اسفند ماه ۱۳۶۰سه تن از اعضای کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بهمراه پنج تن از کادرهای سازمان در مصاف با مزدوران رژیم جمهوری اسلامی ایران جان باختند. این ضربه هولناک در شرایطی وارد شد که احمد عطاالهی بعنوان یکی از مسئولین چاپخانه مخفی سازمان دستگیر شد، سپس اطلاعات خود در باره محل چاپخانه و سایر رفقای سازمان را در اختیار مزدوران رژیم قرارداد.


در جریان درگیری و تعقیب و مراقبت، سه تن از اعضای کمیته مرکزی سازمان رفیق کبیر احمد غلامیان لنگروردی (هادی) ، محمد رضا بهکیش (کاظم) و یداله گل مژده (نظام) در نبردی قهرمانانه جان باختند. سایر رفقا: جعفر پنجه شاهی (خشایار)، محمد علی معتقد(امیر)، جواد غفوریان ، حمید آزادی و عباس در مکانهای مختلف با مزدوران رژیم به نبرد پرداختند.


در مرکز شمارش (محل توزیع نشریه کار) در وردآورد کرج رفقا جواد، عباس و امیر با نبردی حماسی و بهلاکت رساندن چند تن از پاسداران جان باختند. رفیق حمید آزادی هنگام هجوم پاسداران به مخفیگاهش باخوردن سیانور جاودانه شد.


مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
پیروزباد مبارزات قهرمانانه آزادیخواهان برعلیه رژیم دیکتاتوری-مذهبی حاکم
زنده باد آزادی
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - ۲۵ اسفند ۱۴۰۰- ۱۵ مارس ۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری