گرامی باد یاد و خاطره رفقای جانباخته در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۵
۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۵ یادآور روزی تلخ و فراموش نشدنی در تاریخ سازمان چریکهای فدایی خلق ایران است. در این روز رفقا: بهروز ارمغانی، زهره مدیر شانه چی ، منوچهر حامدی ، اسماعیل عابدی ، میترا بلبل صفت ، فریده (فاطمه) غروی، عزت غروی (مادر)، حسین فاطمی ، هوشنگ قربانی کندروی و مصطفی حسن پور اصیل در شهرهای رشت، کرج ، قزوین و تهران در یک درگیری خونین با مزدوران ساواک بشهادت رسیدند. این رفقا در تور شنود تلفنی ساواک قرارگرفته بودند و از اینطریق شناسایی شدند. در ادامه این شنود و تعقیب و مراقبتها بود که سرانجام در ۸ تیر ساواک توانست رفیق حمید اشرف و یارانش را شناسایی و بشهادت برساند.

یاد و خاطره رفقای فدایی جان باخته گرامی باد
پیروز باد مقاومت قهرمانانه رفقای فدایی
زنده باد آزادی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱-۱۸ مه ۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری