در سومین ماه خیزش سراسری مردم بر علیه رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم
سرکوب لجام گسیخته همچنان ادامه دارد

از آغازاعتراضات فراگیر بر علیه رژیم استبدادی جمهوری اسلامی ایران تاکنون صدها نفر بخاک و خون کشیده شده اند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

سردمداران حاکم نه در حرف که در عمل دست آورد منسوخ شدن حجاب اجباری را پذیرفته اند ولی خوب میدانند مطالبات مردم به حجاب اجباری خلاصه نمی شود. مردم ایران پس از ۴۴ سال تحمل مصائب ناشی ازتبهکاریهای این رژیم اکنون به چیزی کمتر از ساقط شدن کل نظام و ارگانهای سرکوب آن رضایت نمی دهند.

هم اکنون توده های بپاخاسته در اکثر شهرهای ایران فریاد مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای ، مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر سر میدهند و باعزمی راسخ به نبردی تاریخ ساز برای استقرار نظامی عاری از استثمار، دیکتاتوری و وابستگی پیکار می کنند.

رشادت و دلاوریهای مردم در اکثر شهرها چنان سلحشورانه است که در فقدان داشتن سلاح لازم برای جنگاوری، بازهم مزدوران رژیم را عقب می رانند.

لرزه ای که طی چند ماه گذشته توسط دولتهای غربی در پایتخت های اروپا در «دفاع» از مردم ایران بوقوع پیوسته بخاطر از دست دادن بازار پرسود ایران است. همین کشورها طی ۴۴ سال گذشته همه چیز به این رژیم آدم کش فروخته اند. درتمام این سالهای طولانی آنها هرگز به کشتار مبارزین حقیقی ایران و زندانی کردن آنها اهمیتی ندادند. جنبش انقلابی ایران باید راه پر صلابت خود را با عدم وابستگی به این یاآن کشور امپریالیستی در غرب یا شرق دنبال کند و با اتحاد و همبستگی تمام اقشار اجتماعی بر ویرانه های رژیم جمهوری اسلامی ایران حکومتی دمکراتیک با نظمی نو بنا نهد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۸ آبان ۱۴۰۱- ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری