رژیم جمهوری اسلامی ایران به جز زور هیچ زبانی نمی فهمد
سرکوب لجام گسیخته تظاهرکنندگان ثابت می کند، وقت آن است تا مردم مسلح شوند

۴۶ روز پیش بدنبال قتل مهساامینی خیزش جدید مردم علیه رژیم دیکتاتوری- مذهبی حاکم آغازشد. طی این دوره اقشارمختلف مردم به خیابان آمده و فریاد آزادیخواهی سرداده اند. در پاسخ به مطالبات مردم، سردمداران رژیم هرگونه اعتراضی را با گلوله پاسخ گفته، روز بروز بر شدت سرکوب افزوده اند. هم اکنون توده مردم در سراسر ایران بپاخاسته ودر اکثر خیابانها:
فریاد مرگ بر دیکتاتور
مرگ بر خامنه ای
زن زندگی آزادی
نه شاه می خواهیم نه رهبر
مرگ بر جمهوری اسلامی
طنین انداز است. درهمان حال فیلمهایی که از ددمنشی و سبعیت مزدوران رژیم منتشر می شود گویای این واقعیت است که برای مقابله و ساقط کردن این رژیم باید با زبان خود آنها سخن گفت.
هر روز که می گذرد جوانان و نوجوانان بیشتری بخون می تپند و این تسلسل را پایانی نیست. درچنین شرایطی راهی جز مقابله مسلحانه در برابر وحشیگریهای رژیم باقی نمانده است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد مقاومت دلیرانه مردم ایران
پیروز باد همبستگی همه اقشار و خلقهای سراسر ایران بر علیه رژیم حاکم
زنده باد آزادی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۱ آبان ۱۴۰۱-۲ نوامبر ۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری