شعله های سرکش انقلاب با ترفند ماجراجویی در شاهچراغ خاموش نخواهد شد

درشرایطی که مراکز دولتی درشهرهای مختلف توسط مردم بپاخاسته فتح می شود و خیابانها صحنه نبرد دائمی بین مردم و نیروهای سرکوبگر رژیم است، باردیگر سران جمهوری اسلامی دست به ماجراجویی زدند تا با عملیات تروریستی در شاهچراغ شیراز مسیر پرتوان مبارزه مردم را به انحراف بکشانند.

سردمداران رژیم بعد از موفقیت این تاکتیک درجریان قیام ۱۳۵۷ در سینما رکس آبادان، بارها ازاین شگرد درهنگام خیزشهای توده ها استفاده کردند ولی در تمام موارد مردم با آگاهی ترفند آنان را خنثی نمودند. نمونه ها بسیارند ولی بطورمثال ۱۳۷۳ انفجارحرم رضا در مشهد، ساقط کردن هواپیمای اوکراین در دیماه ۱۳۹۸، آتش زدن زندان اوین در مهرماه ۱۴۰۱ و اکنون عملیات تروریستی در شاهچراغ شیراز از موارد آشکاری است که به قصد منحرف کردن مسیر مبارزات مردم صورت گرفته است.

هم اکنون جنبش انقلابی ایران از سنندج تا خوزستان ، از آمل و بابل تا کرمانشاه و تهران، از خرم آباد و بروجرد تا همدان و بلوچستان و قم و تهران، اصفهان و رشت ، شیراز . تبریز وچهارمحال بختیاری و در یک کلام تمام شهرهای ایران در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران رو به گسترش است.

این جنبش سر سازش با هیچ حزب و سازمان مردم فریبی در داخل و خارج از ایران را ندارد. آگاهانه رهبرسازی امپریالیستها را نمی پذیرد و به افاضات عوامل و دست نشاندگان داخلی آنها وقعی نمی گذارد. نمونه خیزش اخیر مردم کردستان است که در سنندج فریاد همبستگی با بلوچستان سر می دهند و کارگران هفت تپه به یاری مردم سنندج می شتابند.

مورد آشکار دیگر بی توجهی مردم کردستان به رهنمود مرتجعانه و فرصت طلبانه «حزب دمکرات کوردستان ایران» است که در چهلم مهسا امینی بجای دعوت مردم به گسترش مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای با این مضمون در دویچه وله فارسی صادرکرده است
«مرکز همکاری احزاب کردستان ایران و احزاب نیز از همه مردم کردستان خواسته روز چهلم مهسا امینی با لباس کردی بر مزار کسانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدهاند حاضر شوند و بعد از آن به خیابانها بروند.»
صف ۸ کیلومتری مردم سقز با لباسهای مختلف و نه کردی برای رسیدن به آرمستان مهسا امینی گواه این حقیقت است که متحدین رضا پهلوی و امپریالیسم جهانی بیهوده تلاش می کنند مبارزات مردم ایران را به انحراف و ناسیونالیسم سوق دهند.

خلقهای تحت ستم ایران با وحدت مبارزاتی تمام مرزهای مبارزه ملی ، مذهبی و جدایی را در نوردیدند و هیچگونه تمایلی به گرایش ناسیونالیسم در آنها دیده نمی شود. زنان دلاور ایران نیزفقط برای حجاب مبارزه نمی کنند. دختران و زنان شجاع در تمام موارد برای آزادی ایران از زیر یوغ رژیم دیکتاتوری- مذهبی جمهوری اسلامی ایران ، برای کارگران ، بخاطر تهی دستان و همه مردم ایران به خیابان آمده اند. آینده نشان خواهد داد آنها که با بودجه امپریالیستها در خارج از ایران درحال تمرین و تکرار سناریو بهمن ماه ۱۳۵۷ و جایگزینی عده ای دست نشانده بجای مبارزین حقیقی توده های بستوه آمده برآمده اند رسوا خواهند شد.
مردم ایران آنقدر آگاه هستند که تشخیص دهند چرا دنیای غرب ۴۴ سال در برابر جنایتهای بی شمار رژیم جمهوری اسلامی ایران سکوت اختیار کرد و اکنون با چه انگیزه ای درحال صرف هزینه های هنگفت است تا باردیگر با موج سواری عناصر بی هویت، جاه طلب و فرومایه ای را بعنوان رهبر به مردم ایران تحمیل کند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۶ آبان ۱۴۰۱- ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری