شنبه خونین و عزم راسخ مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران

روز شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ تعرض دلاورانه مردم دراقصی نقاط ایران برگ تازه ای از شجاعت و ایستادگی در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران را رقم زد.

با وجود تدارک قبلی رژیم برای جلوگیری از مبارزات فزاینده ، اما بیشتر خیابانها به صحنه نبرد و جنگ تن به تن در آمد. ده ها نفر از نیروهای مبارز جان باختند، تعدادی دستگیر شدند ولی در اکثر شهرها نیروهای سرکوبگر فرار را بر قرار ترجیح دادند ، چندین مراکز پلیس و تجمع مزدوران ویران و به آتش کشیده شد. کلیپ ضمیمه بخش کوچکی از آنچه دیروز درشهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد را نشان می دهد.

فریاد آزادیخواهانه و شعارهای یگانه خلقهای تحت ستم ایران ثابت می کند آنها خواهان یک جامعه دمکراتیک می باشند و مشکلی بین شیعه و سنی ، کرد و بلوچ، آذری و ترکمن و عرب وفارس وجود ندارد. مسئله مردم سرنگونی کامل یک رژیم دیکتاتوری- مذهبی است که بیش از چهل سال است تمام هستی اجتماعی آنها را بر باد داده است.
با وجود تمام موفقیت ها: نباید فراموش کنیم در فقدان یک رهبری واحداز تمام احزاب، گروهها، سازمانها و شخصیت های انقلابی و مترقی در پیوند با طبقه کارگر و سایر اقشار زحتمکش جامعه ، تارسیدن به هدف سرنگونی کامل رژیم راه دشواری درپیش داریم. علاوه براین باید از تجارب گذشته استفاده کنیم، با برپایی اعتصابات عمومی سراسری و همزمان با مسلح کردن نیروهای مبارز تدارک کامل سرنگونی رژیم را مهیا سازیم.

در غیر اینصورت جنگیدن با دست خالی در دراز مدت مردم را فرسوده می کند و به شکست می انجامد. درایران «انقلاب مخملی» ره بجایی نمی برد و چه بسا اصرار بر مبارزه بدون اسلحه برای ساقط کردن رژیم تلفات بیشتری ببار آورد. از اینرو در شرایط عدم هماهنگی بین نیروهای مبارز، حتی اگر در مناطقی اسلحه بدست مردم بیافتد می تواند منجر به جنگ داخلی شود.

با آگاهی از حقایق موجود و تجارب گذشته نباید اجازه دهیم مانند قیام بهمن ۱۳۵۷ امپریالیستها با استفاده از عوامل درونی دست به کودتا بزنند. این بار ترکیبی از عناصر اصلاح طلب، سلطنت طلب، ساواکیهای سابق ، عوامل دست نشانده داخلی و خارجی را با پشتیبانی فرماندهان ارتش وسپاه پاسداران به قدرت برسانند. نباید اجازه دهیم باردیگر سرمایه داری جهانی در اتحاد با بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر موج نارضایتی مردم سوار و انقلاب ایران را به کجراه بکشانند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد انقلاب
پیروز باد اتحاد و همبستگی مردم سراسر ایران

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۷ مهر ۱۴۰۱-۹ اکتبر ۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری