زنده و جاودان باد خاطره ۹ زندانی فدایی و مجاهد بخون تپیده در تپه های اوین در ۳۰ فروردین ماه ۱۳۵۴

رژیم دیکتاتوری شاه در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ اعلام کرد رفقای فدایی:

بیژن جزنی ، محمد چوپانزاده ، مشعوف کلانتری، احمد جلیل افشار ، حسن ضیاء ظریفی، عباس سورکی، عزیز سرمدی و دو مجاهد خلق کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل که « قصد فرار داشتند» رابه گلوله بسته است.
شکنجه گران و سردمداران ساواک پس از سقوط رژیم پهلوی با مصاحبه ها و اظهارات گوناگون به این جنایت هولناک اعتراف کردند.
آنطور که ساواکیها نقل کردند در شامگاه ۲۹ فروردین این ۹ رزمنده در تپه های اوین تیرباران شده بودند.
پرویز ثابتی از آمران اصلی این جنایت هولناک هم اکنون در پناه امپریالیسم آمریکا روزگار می گذراند و برای تکرار جنایات تازه به پشتیبانی از رضا پهلوی فعال شده است.

زنده و جاودان باد خاطره همه بخون تپیدگان راه آزادی
پیروز باد مقاومت دلاورانه خلقهای تحت ستم ایران
سرنگون باد رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری