برای رژیم جمهوری اسلامی ایران راهی جز تسلیم به اراده مردم ایران باقی نمانده است
نه ترفندهای جهان غرب ،
نه تسلیم به جهان شرق و
نه خیمه شب بازیهای سلطنت طلبان فاشیست اسلام پناه

هیچکدام نمی توانند اراده مردم ایران را برای ساقط کردن رژیم حاکم سد نمایند. بازیهای سیاسی یکسال گذشته کشورهای امپریالیستی به رهبری آمریکا و زد و بندهای پنهانی با سران رژیم ثابت کرد، با وجود هیاهوی ظاهری و ژست طرفداری از مردم ایران ،آنها مخفیانه سرگرم چانه زدن با جنایتکاران جمهوری اسلامی ایران بودند تا سهم بیشتری از بازار پرسود ایران بدست آورند.

شکست سیاست رهبرسازی برای اپوزیسیون توام با پشتیبانی همه جانبه از سلطنت طلبها، ساواکیها و عناصر بی مقدار دیگر توسط دول غرب نشان داد، مردم ایران آگاهانه دست رد به اینگونه اعمال گانگسترمآبانه آنها زدند. کارگران، زحمتکشان ، خلقهای تحت ستم و تمام اقشار سراسر ایران اکنون از چنان آگاهی و درایتی برخوردارند که آمریکا و متحدانش نمی توانند مانند سال ۱۳۵۷ آنها را اغوا کنند و خمینی نامی را به مردم تحمیل کنند. ماهیت چندین ساله وعده وعیدهای توخالی غرب مبنی بر«دفاع از حقوق بشر» در ایران اکنون برملا شده و کارآیی خودرا ازدست داده است.

با وجود فقدان یک آلترناتیو انقلابی فعال برای وارد کردن ضربه نهایی به رژیم، اما در تمام شهرها و روستاهای ایران آتش مبارزه علیه مستبدان حاکم ، همچنین برعلیه اسلام و هرگونه دکان دینداری زبانه می کشد. هم اکنون دستگاههای سرکوبگر رژیم توان مقابله با زنان و دختران ایران در مبارزه با بی حجابی را ندارندو نهادهای سرکوبگر عدم موفقیت خود رابه یکدیگر نسبت می دهند .

مصوبات پی در پی قوانین ضدمردمی و زن ستیزانه مجلس شورای اسلامی رژیم فقط مصرف داخلی برای هیئت حاکمه داشته ، درعمل ورق پاره ای است که قابل اجرا نمی باشد. از هنگامیکه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به قدرت فائقه رژیم تبدیل شده ، دست به تصفیه در وزارت اطلاعات زده است. از اینرو اختلاف درمیان سران رژیم بویژه بین جناح اصلاح طلب رانده شده از قدرت و اصولگرای در حاکمیت فزونی یافته است. درسالهای گذشته قشری از سرمایه داری بوروکرات ایران به رهبری سرداران سپاه توانسته اند رهبری اقتصاد ایران را از دست سرمایه داری تجاری خارج کنند، اعمال قدرت این جناح تازه بدوران رسیده به حدی است که مؤتلفه اسلامی که خود از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و فدائیان اسلام محسوب می شدند زیر چتر پایگاه خاتم الانبیاء به رهبری سپاه در آمده اند.

درحال حاضر دزدی ، چپاول ، فساد اخلاقی و انتقال سرمایه های ربوده شده به خارج از ایران به امری عادی برای سردمداران رژیم درآمده است. هم اکنون تورم افسارگسیخته ده ها میلیون مردم را به زیر خط فقر کشانده ، درهمان حال رسانه های رژیم با دروغ پراکنی تأمین معیشت مردم را به آینده نامعلوم موکول می کنند.
درچنین وضعیتی یگانه راه پیروزی و ساقط کردن رژیم در گرواتحادهمه نیروهای مبارز و پیوند آنها با اقشاری است که در صحنه مبارزه حضور فعال و دائمی دارند.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
مرگ بر خائنین و عوامل دست نشانده
پیروز باد مقاومت سراسری مردم ایران
زنده باد آزادی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۷ آگوست ۲۰۲۳

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری