آنچه شیران را کند روبه مزاج

نیاز مالی نیکاراگوئه باعث شده است تا دولت دانیل اورتگا با نادیده گرفتن مبارزات قهرمانانه مردم ایران و جنایتهای بیشمار رژیم حاکم ، تمام اصول و پرنسیپهای دمکراتیک و مترقی را زیرپا گذاشته، میزبان رئیس جمهور تبهکار جمهوری اسلامی ایران شود.

سردمداران رژیم جمهوری اسلامی اکنون سرمست از آزاد شدن بخشی از پولهای بلوکه شده و شکست آمریکا و اروپا در سیاست رهبرتراشی برای اپوزیسیون ایران، کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی را هدف نفوذ بیشترخود قرار داده اند.

آنها مدت مدیدی است کشورهای فقیرآمریکای لاتین و آفریقایی را نشانه گرفته، با دست و دل بازی به این کشورها کمک می کنند تا دولتهای آنان در مجامع بین المللی از رژیم ایران حمایت کنند.

کاملا روشن است بازده سرمایه گذاری در آفریقا و آمریکای لاتین در مقایسه با کشورهای عربی برای رژیم ایران یکسان نیست، چراکه جمهوری اسلامی نخواهد توانست در این کشورها پایگاه ایدئولوژیک برپانماید. با این وجود قرار گرفتن این کشورها در جبهه ایران می تواند بلندپروازیهای رژیم را در سطح بین المللی ، بویژه برای پذیرش عضویت کامل در پیمان شانگهای ، همچنین درراستای سیاست اتحاد با چین و روسیه تأمین نماید. چراکه هم اکنون چین و روسیه درچارچوب دوقطبی شدن جهان تلاش دارند کشورهای بیشتری از اقمار آمریکا در منطقه خاورمیانه ، آفریقا و آمریکای لاتین را به اتحاد با خود ترغیب نمایند.

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری