بهاران خجسته باد
عید نوروز مژده چیرگی به سرما و شکوفایی بهار را نوید می دهد. اکنون گاهشمار مردم ایران مرگ رژیم جمهوری اسلامی ایران و احیای نو بهاری است که درآن آزادی و دمکراسی به ارمغان آورده شود.


گرامی باد یاد و خاطره همه رزمندگانی که بر علیه رژیم استبدادی حاکم بپاخاستند و جاودانه شدند.

فرارسیدن سال ۱۴۰۲ را به همه هم میهنان مبارز و آزادیخواه تبریک می گوئیم.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
فروردین ۱۴۰۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری