در سوگ سهراب اسدیان ، پدری دلاور از خطه لرستان

زنده یاد سهراب اسدیان فیلی طی عمر پربار خود با دو رژیم دیکتاتوری پهلوی و جمهوری اسلامی پنجه در افکند. رفیق کبیر اسکندر (سیامک اسدیان) یکی از کادرهای برجسته سازمان چریکهای فدایی خلق ایران فرزند سهراب بود، این رفیق درمهرماه ۱۳۶۰ قبل از عملیات در آمل توسط سازمان خائن اکثریت شناسایی و پس از یک درگیری حماسی با پاسداران رژیم جاودانه شد.

زنده یاد رفیق توکل اسدیان برادر سهراب نیز بعد از انشعاب اقلیت و اکثریت نقش ارزشمندی در سازمان ایفا نمود. رفیق بهمراه برادر دیگرش نورالله درجریان مراسم چهلم رفیق اسکندر در لرستان دستگیر و اعدام شدند. رفیق اشرف (زهرا بهکیش) همسر رفیق اسکندر نیز درجریان محاصره پاسداران جنایتکار جمهوری اسلامی درشهریور ۱۳۶۲ پس از درگیری با خوردن سیانور به زندگی پربارش پایان داد. جان باختن اشرف غم دیگری بودکه پدر را بیش از پیش افسرده کرد.
پدر سهراب در دوره رژیم دیکتاتوری پهلوی بارها بخاطر رفیق اسکندر بازداشت وشکنجه شد. در رژیم دیکتاتوری - مذهبی جمهوری اسلامی نیز همواره تحت بازخواست ، فشار و ارعاب قرارداشت، با این وجود همواره در برابر بیدادگریهای دو رژیم دیکتاتوری و ماتمهای پیاپی عزیزان خود و اطرفیانش چون سرو آزاد مقاومت کرد.

دریغ که پدر سهراب اسدیان فیلی در ۸ فروردین ۱۴۰۲ چهره در نقاب خاک کشید.

یادش همیشه جاویدان خواهد بود
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۱۰ فروردین ۱۴۰۲-۳۰ مارس ۲۰۲۳

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری