سرکوب سازمان تروریستی حماس یا کوچ دادن خلق فلسطین

۲۸ روز از حمله رژیم نژاد پرست اسرائیل به مردم فلسطین می گذرد. مستمسک این هجوم وحشیانه سرکوب سازمان تروریستی حماس است که بعنوان آلت دست اسرائیل ، رژیم جمهوری اسلامی ایران و چند کشور عربی چند سالی است در غزه نقش آفرین شده است.

در روزهای اول جنگ بعضی کشورهای عربی بهمراه رژیم مستبد حاکم برایران و ترکیه با تهدیدهای توخالی علیه اسرائیل خود را حامی مردم فلسطین معرفی کردند. رژیم ایران پارا فراتر گذاشت و با بلندپروازی بعنوان «قدرت منطقه» و دست بر روی «ماشه» در دفاع از خلق فلسطین به بزرگ نمایی پرداخت.

اکنون تمام این کشورها در حال چانه زنی با آمریکا هستند تا ثابت کنند قصد جنگ با اسرائیل را ندارند و فقط طرفدار آتش بس و صلح می باشند.درچارچوب این سیاست رژیم ایران رهبر سازمان تروریستی حماس، اسماعیل هنیه را به تهران دعوت کرده تا گروگانهای تایلندی را در اثبات حسن نیت به آمریکا و همکاری در برقراری «آرامش منطقه» آزاد کند. کشورهای عربی نیز برای حفظ ظاهر از یکسو قطعنامه های پی درپی علیه اسرائیل صادر می کنند، از جانب دیگر هیچ پشتیبانی عملی از خلق فلسطین نمی کنند، در حد شعار، تقاضای آتش بس و کمکهای انساندوستانه بسنده کرده اند.

در این میان تنها تظاهرات میلیونی آزادیخواهان سراسر جهان است که به یاری خلق فلسطین برپا شده و می تواند تأثیرگذار باشد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۲ آبان ۱۴۰۱-۳ نوامبر ۲۰۲۳
۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری