پیرامون سالگرد بخون تپیدن مهسا امینی و هراس رژیم جمهوری اسلامی ایران

در تداوم اعمال سیاست دیکتاتوری - مذهبی و اجرای قوانین ارتجاعی حجاب علیه زنان، ۲۵ شهریور سال گذشته مهسا امینی توسط گشت ارشاد دستگیر و در اثر ضربه های وارده در کمیته وزرای تهران جان باخت.

بدنبال این جنایت، خشم فروخفته و امیال سرکوب شده مردم برعلیه رژیم حاکم همچون آتشفشانی در سراسر ایران گسترده شد. با وجود کشتار صدها تن از مبارزین و زندانی کردن هزاران نفر، اما این جنبش را سر سازگاری و عقب نشینی در مقابل رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم بر ایران نخواهد بود. در یکسا ل گذشته روزی نبوده است که در اقصی نقاط ایران و جهان فریاد مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی بفراموشی سپرده شود.

خیزش باشکوه مردم پس از جنایت ۲۵ شهریور دست آوردهای سترگی رابه ارمغان آورده است. از آن پس اقشار مختلف اجتماعی بطور گسترده برعلیه مذهب و حجاب دست به مبارزه علنی زدند، تا جایی که اکنون حکومت توان مقابله با مردم و کنترل پوشش زنان را از دست داده است.

مشکل جامعه ایران فقط مسئله حجاب نیست، توده مردم برای برون رفت از وضعیت فلاکت بار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی بپاخاسته و بدرستی تنها راه نجات از این موقعیت ناهنجار را در ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی ایران برگزیده اند.

بیش از دوماه است سرمداران رژیم بخاطر هراس از سالگرد خیزش ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ فعالین سیاسی را دستگیر می کنند و این روند هنوز ادامه دارد. با ایجاد ارعاب در دانشگاهها ، محافل سیاسی و گذرگاهها چنین وانمود می کنند که برای مقابله و سرکوب آماده اند. غافل از اینکه مردمی که طی ۴۴ سال گذشته تمام هستی خود را از دست داده و هر روز بی چیز تر شده اند ازچیزی نمی ترسند.

هم اکنون در داخل و خارج از ایران ، همه آنهایی که به ایرانی دمکراتیک و آزاد می اندیشند در تدارک سرنگونی رژیم ددمنش حاکم می باشند. در تداوم این تلاش پیوسته، سرانجام اتحاد حقیقی بین طبقه کارگر وسایر اقشار زحمتکش جامعه ، دانشگاهیان و کارمندان ، روشنفکران و افراد مترقی ، بویژه بین مبارزین سیاسی برقرار خواهد شد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران به جز عده ای مزدور و مواجب بگیر هیچگونه پایگاهی بین توده مردم ندارد. این رژیم تنها باتکیه بر سرنیزه و امتیازدهی اقتصادی - سیاسی به دول قدرتمند غرب و شرق سرپا مانده است. با تمام توان در سالگرد ۲۵ شهریور در دفاع از مردم بپاخاسته در برابر هرگونه تعرض رژیم ایستادگی خواهیم کرد.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
پیروز باد مبارزات سراسری مردم
گرامی باد یاد و خاطره مهسا امینی و تمام بخون تپیدگان جنبش سراسری
زنده باد آزادی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۵ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری