حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه را

محکوم می نمائیم

حملات گسترده نظامی اسرائیل که از روز شنبه گذشته به نوار غزه آغاز شده است تاکنون به مرگ صدها فلسطینی و مجروح شدن بیش از یکهزار نفر از ساکنین غزه انجامیده است .

از اظهارات مکرر وزیر دفاع و سایر مسئولین اسرائیلی چنین بر می آید که این حملات درآینده بصورت وسیعتری ادامه خواهد داشت و بیم آن می رود که دامنه جنگ به سایر نقاط نیز کشیده شود. بدون شک طرح جنگی اسرائیل در منطقه با هماهنگی سایر دول امپریالیستی بویژه امپریالیسم آمریکا صورت گرفته است . دیدارهای شتابزده ماههای گذشته نخست وزیر اسرائیل و سایر وزراء اسرائیلی با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا نمی توانست بدون طرحهای ماجراجویانه و نقشه جنگی جدید پایان پذیرد. از اینرو کاملا مشهود است که تداوم کشتار مردم فلسطین با هماهنگی سایر دولتهای امپریالیستی صورت می گیرد.

در این میان سازمان حماس نیز که از حمایتهای بی دریغ رژیم جمهوری اسلامی ایران برخورداراست ، بی اعتناء به منافع مردم فلسطین و سرنوشت آنان ، بهانه این حمله جنایتکارانه را برای اسرائیل فراهم ساخته است. سازمان حماس بخاطر کسب کمکهای مالی بیشتر، سرنوشت مردم غزه را با منافع و جاه طلبی های رژیم تبهکار جمهوری اسلامی ایران پیوند داده است. رژیمی که ده ها سال است درایران به هر اقدام جنایتکارانه ای علیه شهروندانش دست می زند. درسالهای گذشته روند دنباله روی حماس از رژیم حاکم بر ایران این سازمان را به رو در رویی و جنگ مسلحانه با سازمان آزادیبخش فلسطین کشانیده است . ادامه این روند نیز قطعا به سود اسرائیل تمام خواهد شد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن حملات غیر انسانی اسرائیل علیه مردم فلسطین ، تمام نیروهای انقلابی ، دمکرات و آزادیخواه را فرامی خواند تا بر ضد این نسل کشی و جنایت آشکار فریاد خودرا رساتر سازند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۱۱ دی ۱۳۸۷ - ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de