گرامی باد سالگرد ۱۶ آذر ۱۳۳۲


بیش از نیم قرن پیش هنگامیکه دانشجویان مبارز در اعتراض به دیدار ریچارد نیکسون از ایران دست به اعتراض زدند، در اثر تیراندازی مأمورین انتظامی رژیم شاه سه تن از دانشجویان مبارز بنامهای مهدی شريعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نيادرخون خود غلطیدند.

اکنون با گذشت سالیان متمادی هنوز جنبش دانشجویی در شرایط خفقان و دیکتاتوری به سر می برد و دانشگاهها تحت کنترل نیروهای انتظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران قراردارند.هم اکنون برای جلوگیری از برگزاری مراسم ۱۶ آذر ، نیروهای انتظامی بر شدت سرکوب و ارعاب در دانشگاه های تهران ، بوعلی همدان وسایر مراکز آموزشی افزوده اند. علی رغم این جو سازیها جنبش دانشجویی خودرا برای بزرگداشت این روز تاریخی آماده کرده است و بدون هیچگونه بیم و هراس ، شعارهایی را بر علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران سر می دهد.

طی هفته گذشته بارها دانشجویان دختر به بهانه بدحجابی مورد اهانت نیروهای حراست دانشگاهها قرار گرفته اند و خانواده های دانشجویان مبارز توسط مآمورین اطلاعات تهدید تلفنی شده اند. ازهنگام به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی ایران ، این رژیم بارها کوشیده است تا با تآسیس مراکز دینی ، مساجد وحتی گورستان در دانشگاهها مسیر علمی آموزش و پرورش و دانشجویان را به انحراف بکشاند ولی موفق نشده است. سرسختی و مقاومت دانشجویان محدود به دانشگاه نمی شود و مطالبات آنان همواره در پیوند با خواسته های کارگران و زحمتکشان ایران مطرح است.

از آنجاکه بقاء رژیمهای دیکتاتوری در پناه حمایت دول امپریالیستی میسر است ، رژیم حاکم برایران نیز همواره کنار آمدن و بندو بست با کشورهای اروپایی و آمریکا رادر صدر سیاست های خود قرار داده است. هم اکنون سردمداران رژیم با ابراز خوشحالی علنی از روی کار آمدن باراک اوباما برای شروع مذاکرات و دیدار با رئیس جمهور جدید آمریکا به روز شماری نشسته اند. اوباما مطمئن باشد اگر در زمان دیدار ریچارد نیکسون از ایران سه تن از دانشجویان قربانی اعتراض علیه این دیدار شدند ، هنگام ورود وی به ایران میلیونها نفر از مردم ایران بر علیه این زدوبند و کمک به دوام و بقاء یکی از رژیم های خوفناک تاریخ معاصر بپا خواهند خواست .

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در سالگرد این روز تاریخی کلیه دانشجویان وسایر اقشار اجتماعی را فرامی خواند تا فریاد خشم آگین و صدای اعتراض خودرا بر علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران رساتر سازند.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۱۶ آذر ۱۳۸۷- ۶ دسامبر ۲۰۰۸


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de