هراس رژیم جمهوری اسلامی ایران از خیزشهای مردمیاکنون بیش از سه هفته است که نیروهای انتظامی به بهانه های مختلف در تهران دست به تحرک نظامی زده اند. سران رژیم و فرماندهان سپاه این اقدام خودرا گاه بخاطر جلوگیری از«حادثه سازی اسرائیل و القاعده » و گاه بخاطر «حفظ امنیت ومرزها » ذکر می نمایند. درحالیکه اینگونه اظهارات تازگی ندارد و چندین سال است به این بهانه بر شدت سرکوب و اختناق داخلی افزوده اند. پلیسی کردن بیش از پیش پایتخت و قدرت نمایی نیروهای انتظامی در کوچه و بازار با فرضیاتی که سردمداران حکومت برای حفظ امنیت و مرزهای کشور ذکر می کنند هیچگونه ربطی پیدا نمی کند.

ارزیابی و تبلیغات بلندگوهای رژیم درمورد حمله خارجی به ایران تاکنون بر محور بمباران تآسیسات اتمی ایران بوده است. اگرواقعا این پیش بینی ها مبنا و اساس صحیحی داشته است بنابراین مکان قدرت نمایی رژیم نه درپایتخت توسط بسیج و پلیس ، بلکه می باید در مرزهای کشور توسط ارتش و سپاه به نمایش گذاشته می شد.

همزمان باافزایش مانورهای پلیسی وفرستادن دوباره بسیجیان به خیابانها، بر شدت تضییقات و ارعاب در زندانها نیز افزوده اند. درهفته جاری به بهانه های واهی از ملاقات چند نفر از زندانیان سیاسی در زندانهای اوین و گوهر دشت جلوگیری کرده اند و بر شدت بدرفتاری با خانواده های زندانیان سیاسی افزوده اند. اعدام های خودسرانه باردیگر فزونی یافته و مخالفین نظام به جرم «جاسوس و محارب » به جوخه اعدام سپرده می شوند.

ماه گذشته هنگامیکه بحران اقتصادی جهان سرمایه داری در آمریکا و سپس درسایر کشورهای غربی به یک معضل مهم تبدیل شد ، سران رژیم جمهوری اسلامی ایران درصدد بهره برداری سیاسی بر آمدند و این بحران را به تنبیه خداوند علیه آمریکاو غرب نسبت دادند. درحالیکه این بحران بلافاصله به جمهوری اسلامی ایران بعنوان جزء لاینفک دنیای سرمایه داری سرایت کرد و موقعیت اقتصادی رژیم را درمعرض خطر جدی قرار داد . از اینروسران رژیم پیش بینی می کنند که در آینده نه چندان دور مردم در اثر کمبودهای بیش از حد و عدم امکانات معیشتی به خیابانها بریزند. علاوه بر این گزارشات متعددی حکایت از آن دارد که پس از انتخابات آمریکا مردم در مترو ، اتوبوس ، مغازه و بطورکلی مراکز عمومی به هر مناسبتی می گویند «خواستن توانستن است » و بلافاصله ادامه می دهند مردم آمریکا خواستند و عوض کردند ما چی ؟

اینگونه اظهارات موجب هراس رهبران حکومت اسلامی ایران شده ، در صدد برآمده اند تا با مانورهای پلیسی مردم را از تظاهرات و اعتراضات خیابانی باز دارند. در تکمیل این سیاست ، محمود احمدی نژاد سه روز پیش هنگام سخنرانی برای مردم زنجان هیچگونه شرمی نکرد که مخالفین رژیم را با چاقوی زنجان تهدید کند وبگوید « با چاقوی زنجان شکم مخالفین را می دریم و دست و پای آنها را قطع می کنیم ».

علی رغم تمام تهدیدها، هر روز که می گذرد بر دامنه اعتصابات کارگری افزوده می شود، اعتراضات مردمی اوج می گیرد و عموم مردم ایران آشکارا نسبت به رژیم جمهوری اسلامی ایران ابراز تنفر و انزجار می نمایند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۴ آذر ۱۳۸۷-۲۴ نوامبر۲۰۰۸


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de