گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد بنیانگذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

در

ونکوور کانادا


به دعوت فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در ونکوور کانادا، روز ۱۴ فوریه مراسمی به مناسبت سی وهشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و روز بنیانگذاری سازمان بر گزارشد.

ابتدا بخاطر یاد جانباختگان سیاهکل و سایر مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم شرکت کنندگان در مراسم یک دقیقه کف زدند. سپس سرود انترناسیونال و سرود فدایی سر داده شد. بعد از آن بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت سی وهشتمین سالگرد بنیانگذاری سازمان و سی امین سالگرد قیام بهمن ماه خوانده شد.

در این هنگام یکی از شرکت کنندگان در مراسم به خواندن متنی پیرامون جنبش فدایی پرداخت که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. یکی دیگر از شرکت کنندگان خاطراتی از مراسم سیاهکل در سال ۵۸ را نقل کرد و به شرایط آن دوره و ویژگیهای حرکت سیاهکل پرداخت. آنگاه یکی از فعالین کارگری خاطرات خود را از تأثیر سیاهکل در جنبش کارگری بیان داشت . شرکت کنندگان ضمن استقبال از مراسم با اظهارات محبت آمیز و صمیمانه مسئولین تدارک وبرگزارکننده این گرامیداشت را مورد عنایت قرار دادند. بنا به اظهار شرکت کنندگان ، مراسم بسیار موفقیت آمیز بود و همه اظهار رضایت می کردند.


با ایمان به پیروزی راهمان

فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در ونکوور کانادا


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de