گزارشی از وضعیت متقاضیان پناهندگی در اسپانیابه خاطر شرایط طاقت فرسایی که رژیم جمهوری اسلامی ایران درسراسر کشورتحمیل کرده است ، جوانان زیادی با تحمل هزاران مشکلات و خطر خودرا به اسپانیا می رسانند.

درسالهای اولیه حکومت جمهوری اسلامی ،اسپانیا پلی بود که تعداد زیادی هموطنان از ترکیه به اسپانیا و سپس به مقصد کشورهای آمریکا، کانادا ویا کشورهای اسکاندیناوی از آن بهره می گرفتند.

هم اکنون شرایط اخذ پناهندگی در اسپانیا روز به روز سختر می شود. درسال گذشته اجازه ندادند که پرونده تعداد زیادی از متقاضیان به جریان بیافتد. پناهندگان قبل از اینکه دلایلی ارائه دهند ردی خودرا دریافت کرده اند. از آنجاکه هیچگونه مدرکی دال بر شناسایی بعنوان پناهنده دریافت نمی کنند ، لذا آنهارا در خیابانها به حال خود رها می کنند. در مواردیکه تقاضای آنها مورد قبول واقع شود به این معنی نیست که در آینده پناهندگی آنها مورد قبول واقع می شود. معمولا در مورد این قبیل افراد پرونده آنها دوسال بعد مورد بررسی قرارمی گیرد. در صورت پذیرفتن تقاضای پناهندگی اشخاص، پناهندگان احتمالی در لیست پذیرش کمپ پناهنده قرار داده می شوند.

معمولا اینگونه افراد را حدود هشت ماه در کمپ نگهداری می کنند. سپس با هر نتیجه ای که از پرونده اش بدست آید ، رد یا قبول ، وی مجبوراست از کمپ خارج شود. متأسفانه به علت کمبود امکانات مالی عموما افراد یاد شده مجبورند بصورت آواره در خیابانها زندگی راسپری کنند ویا به سایر کارتن خوابهای هموطن خود می پیوندند. هوای سرد امسال اسپانیا ادامه بی خانمانی و کارتن خوابی برای ایرانیان پناهجورا سخت تر ازپیش کرده است. یکی از رفقایی انجمن هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در اسپانیا که بطور دائم با کارتن خوابها تماس دارد می گوید:

هرشب به سراغ عده ای از آنها می روم . یکی از آنها در هوای سرد هفته پیش می گفت«چند شب است که بخاطر هوای سرد نخوابیده ام ، کاش بهار و تابستان زودتر بیاید که ما بتوانیم حد اقل شب ها را بخوابیم ». هموطن پناهنده می گفت علی رغم این سختیها من تریجیح می دهم داخل کارتن بخوابم اما شرایط ایران را نمی پذیرم. شاید من اینجاازسرما بمیرم ولی به ایران نمی روم. پرسیدم چرا ؟ می گوید برای اینکه آزاد نیستم. لازم به یاد آوری است انگیزه اکثر این قبیل افراد ترک کشور بخاطر شرایط مشقت بار اقتصادی - اجتماعی می باشد. وابستگی گروهی افراد یاد شده کمتر دیده شده است . از آنجا که چند سال پیش حادثه دلخراشی درمورد یکی از متقاضیان پناهندگی پیش آمد اکنون سعی می کنیم با تشویق ایرانیان مقیم اسپانیا برای نزدیک و همبستگی بیشتربا آنها موجب تقویت روحی و مقاومت آنها در برابر سختی هارا افزایش دهیم. جهت اطلاع در سال ۱۹۹۰ پناهنده ای به نام مجتبی شتاح به خاطر حکم استرداد از طرف دولت اسپانیا سخت به هیجان آمد ، اگر وی به ایران بازگردانده می شد با خطر اعدام مواجه بود، بهمین خاطر دست به خودکشی زد و جان سپرد.

بارها از طرف رفقای هوادار سازمان دراسپانیا درمورد این شرایط به دولت اسپانیا اعتراض شده است . چه بصورت کتبی و چه شفایی شرایط بد پناهجویان را به وزارت کشور اسپانیا نوشته و یاد آوری کرده ایم. علاوه بر این تاکنون چندین با در مقابل وزارت کشوراسپانیا به خاطر همین مسئله تظاهرات گذاشته ایم. همچنین از طریق دفتر نمایندگی سازمان ملل و امنستی انترناشنال اسپانیا موضوع را پی گیری کرده ایم . تا امروز هنگام ارسال این گزارش هنوز پاسخ مشخصی نسبت به تغییر وضعیت هموطنان آواره دریافت نکرده ایم.


انجمن هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران دراسپانیاA.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de