آقای اوباما، چيزی را در مورد دخترانت فراموش كرده ايد....


شما در مورد درگيريهاي غزه آشكارا گفتيد: "اگر كسي موشك به سمت منزلي كه دو دختر من به هنگام شب در آنجا آرميده اند پرتاب كند براي جلوگيري از آن هر كاري كه از دستم بر بيايد انجام مي دهم و از اسرائيليها هم همين انتظار را دارم."


از كودكان خود محافظت كنيد؟

من قطعا مي توانم اين موضوع را درك كنم. اما اگر مي خواهيد حق مطلب را كامل ادا كرده باشيد آيا نبايد داستان زير سقف آن خانه را تماما بگوييد؟ خانه اي را كه به همراه باغچه و تمام زمين اطراف آن دزديده ايد؟ خانه اي كه صاحب آن را با زور مجبور به تركش كرديد و در لانه سگ به وي اسكان داديد؟

جناب اوباماي عزيز نمي توانيد تظاهر كنيد كه مي توانيد در آن خانه در صلح و صفا زندگي كنيد و طوري وانمود كنيد كه انگار قبلا هيچ اتفاقي نيفتاده است! اما جاي يك سوال باقي است: آيا تغييراتي را كه مي خواهيد اعمال كنيد دروغهاي كهنه پيشنيان در خصوص آن خانه را نيز شامل مي شود؟

جناب اوباماي عزيز لطفا بهترين آرزوهاي من را قبول كنيد و به دوستان خود بگوييد در سرزمين فلسطين جا براي همه وجود دارد. مگر آن كه با مذهب متفاوت و يا رنگ پوست كسي مشكل داشته باشيد؟


میشل كولن

سيزدهم ژانويه ۲۰۰۹


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21