اعمال ددمنشانه رژیم عراق در سرکوب افراد مجاهدین خلق را محکوم می کنیم

اکنون سه روز است که رژیم دست نشانده عراق در یک زدو بند آشکار با رژیم جمهوری اسلامی ایران سرکوب افراد سازمان مجاهدین خلق، مستقر در قرارگاه اشرف را آغاز کرده است.

طی این مدت بیش از ده تن کشته و چند صدنفر مجروح شده اند. برطبق گزارشات واصله حدود سی نفراز آنهاتوسط دولت عراق دستگیرگردیده واین احتمال وجود دارد که آنان به رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم برایران تحویل داده شوند.

افراد مستقر در این قرارگاه هم اکنون تحت نظر نظامیان عراق قرار گرفته و از نظر مداوا در مضیقه جدی قرار دارند. چندصد نفر مجروح بدون دفاع دراین مکان ، اکنون در گرمای ۵۷ درجه بغداد فاقد دکتر و هرگونه امکانات پزشکی می باشند. صلیب سرخ جهانی و نمایندگان سازمان ملل تاکنون نتوانسته اند کمک مؤثری به این افراد بنمایند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن اعمال ددمنشانه رژیم عراق از نهادهای حقوق بشر ، بویژه صلیب سرخ جهانی و سازمان ملل تقاضا دارد با دخالت مستقیم از استرداد افراد دستگیرشده جلوگیری نمایند و نسبت به شرایط وخیم افراداین قرارگاه اقدام فوری به عمل آورند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۸ مرداد ۱۳۸۸ - ۳۰ جولای ۲۰۰۹


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de