گرامی باد خاطره هجدهم تیرماه ۱۳۷۸

ده سال پیش جنبش دانشجویی در اعتراض به سرکوبگریهای دائمی رژیم جمهوری اسلامی ایران دست به اعتراضات گسترده ای زد. در آن هنگام سردمداران رژیم با گسیل سپاه پاسداران ، بسیج ، حزب الله و گروه موسوم به انصار حزب الله هماهنگ با نیروی انتظامی به خوابگاه دانشجویان جنایات جدیدی آفریدند. در آن یورش وحشیانه چند نفر از دانشجویان در تهران و تبریز از طبقات بالای ساختمانها به پائین پرتاب شدند. عده ای جان باختند و تعداد زیادی دستگیر و روانه زندان شدند.

هنگامیکه خبر آن جنایات در داخل و خارج از ایران انعکاس یافت ، سران رژیم بخاطر بیم و هراس از گسترش مبارزات مردم قول دادند مسئولین آن جنایات را محاکمه کنند. پس از ماهها اتلاف وقت سرانجام یک محاکمه فرمایشی ترتیب داده شد که تمام متهمین تبرئه شدند.

از آن هنگام روز ۱۸ تیر بعنوان یک روز تاریخی در جنبش دانشجویی ایران گرامی داشته می شود. از آنجاکه رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم نگران گسترش اعتراضات دانشجویی و پیوستن مردم به دانشجویان است، همه ساله نیروهای سرکوبگر خودرا پیشاپیش به خیابانها می کشاند.

۱۸ تیرامسال در شرایطی بر گزار می شود که نه فقط دانشجویان بلکه میلیونهانفراز مردم به ستوه آمده از حاکمیت جمهوری اسلامی درسراسر ایران بپا خاسته اند. فریادپر خروش و خشم فزاینده ۱۸ تیر امسال فقط به جنبش دانشجویی محدود نمی شود. مبارزات دلیرانه سالهای گذشته به بار نشسته و حاصل آن جمعیت میلیونی است که اکنون در خیابانها و بالای بامها فریاد آزادی سر داده است . پیکاری که پس از انتخابات ۲۲ خرداد گذشته برعلیه جناح خامنه ای - احمدی نژاد آغاز شده است در برگیرنده طبقه کارگر و تمام اقشار جامعه است. هم اکنون از کارگران کارخانجات تادانشگاهها ومدارس ، از کارکنان دولتی تا کسبه و بخش خصوصی ، جملگی یک شعار سرمی دهند، مرگ بر دیکتاتور. این شعار واحد نشانه اتحاد و همبستکی مردمی است که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران عزم خودرا جزم کرده است.

با وجود سرکوب شدید آزادیخواهان در روزهای گذشته وعلی رغم تداوم به بند کشیدن مبارزین و معترضین، اما روز به روز بر تعدادجمعیت میلیونی افزوده می شود و مردم خودرا برای بزیر کشیدن این رژیم مستبد آماده می کنند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن گرامیداشت جان باختگان ۱۸ تیر و بخون تپیدگان هفته های گذشته ، از کلیه نیروهای انقلابی و مبارز دعوت می کند با حفظ همبستگی و اتحاد در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران صفوف خودرا فشرده تر سازند.سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۱۸ تیر ۱۳۸۸- ۹ جولای ۲۰۰۹A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de


مقالات مختلف دیگر