دولت اسپانیا در دفاع آشکار از رژیم جمهوری اسلامی ایران

به ایرانیان مقیم این کشور اجازه گردهمایی نمی دهد

هموطنان مبارز

از خردادماه گذشته که خیزش جدیدی برعلیه رژیم جمهوری اسلامی ایران آغاز گردیده است ، ایرانیان مقیم اسپانیا نیز پابپای مردم ایران و سایر هموطنان مبارز خارج از کشور ، بارها برعلیه اعمال ددمنشانه رژیم جمهوری اسلامی ایران بپا خاسته اند.

در تمام موارد گردهمائیهای مامخالفین رژیم جمهوری اسلامی ایران ، با اجازه وزارت کشور اسپانیا و بصورت مسالمت آمیز صورت گرفته است. بیش از یک هفته است که بطور رسمی تقاضای برگزاری تظاهرات بمناسبت ۲۲ بهمن رابه مقامات اسپانیایی تحویل داده ایم . درشرایطی که عده بسیار زیادی از ایرانیان از سراسر اسپانیا برای شرکت در تظاهرات ۲۲ بهمن آماده حرکت به سوی مادرید می باشند ، دولت اسپانیا از دادن اجازه تظاهرات به مبارزین ایرانی مقیم اسپانیا سرباز زده است .

چند روز پیش باردیگر از مقامات مسئول این کشور درخواست کردیم تا در مکان دیگری به غیر از محل مورد نظرما اجازه گردهمایی صادر نمایند. این تقاضای ما نیز رد شد و آنها با صراحت اعلام داشتند، اجازه هیچگونه تظاهرات و راهپیمایی و سردادن شعار علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران را صادر نمی کنند. بدین ترتیب دولت اسپانیا از دادن اجازه رسمی برای تظاهرات ۲۲ بهمن برعلیه رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران سر باز زد.

این رفتار جانبدارانه و آشکار دولت اسپانیا از رژیم جمهوری اسلامی ایران در شرایطی صورت گرفته است که در سایر کشورهای اروپایی ، به ایرانیان مقیم آن کشورها اجازه داده شده است بطور آزادانه دست به تظاهرات وراهپیمایی بزنند. بدون شک اینگونه اعمال دولت اسپانیا برعلیه منافع مردم ایران و پشتیبانی از یک رژیم دیکتاتوری - مذهبی است که به حد کافی جنایات آن بر تمام مردم دنیا مشهود است.

برای ما کاملا قابل درک است در شرایطی که شرکتهای نفتی اسپانیایی نظیر رپسول در بندرعباس سرگرم اجرای پروژه های میلیارد دلاری می باشند و یا شرکت تایر دنا در کرمان و دیگر شرکتهای اسپانیایی درسایر مناطق ایران مشغول کارند، چرا شعار دادن بر علیه رژیم تبهکارجمهوری اسلامی ایران در اسپانیا ممنوع است !

انجمن هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از تمام ایرانیان مقیم اسپانیا و سایر ایرانیان مبارز در سایر کشورها تقاضا دارد برعلیه این اقدام غیر اصولی و ضد دمکراتیک دولت اسپانیا اعتراض کنندو فریاد آزادیخواهانه خودرا بر علیه رژیم ضدمردمی جمهوری اسلامی ایران رساتر سازند.

انجمن هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - اسپانیا

۲۱ بهمن ۱۳۸۸-۱۰ فوریه ۲۰۱۰

-----------------------------------------------------------------------------------------------

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de