مرگ نا بهنگام کارگر مبارز یدالله خسروشاهی

با کمال تأسف رفیق یدالله خسروشاهی مبارز قدیمی و زندانی سیاسی رژیم شاهنشاهی و جمهوری اسلامی ایران درگذشت. روز ۱۵ بهمن ۱۳۸۸( ۴ فوریه ۲۰۱۰) رفیق یدالله در اثر سکته مغزی جان باخت و بدین ترتیب یکی از رزمندگان راه آزادی و پیگیر جنبش کارگری از میان آزادیخواهان ایران رخت بربست.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران فقدان این مبارز کارگری را به همه پویندگان راه دمکراسی و خانواده رفیق تسلیت می گوید. بدون شک کارگران بیشمار دیگری پرچم مبارزه ضد سرمایه داری را درجهت نیل به اهداف نهایی برافراشته نگاه خواهند داشت.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۱۹ بهمن ۱۳۸۸- ۸ فوریه ۲۰۱۰

---------------------------------------------------------------------------------

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de