جلسه سفیر رژیم جمهوری اسلامی در اسپانیا و اعتراض نیروهای آزادیخواه و دمکرات

روز پنجسنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰ سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران در مادرید با هماهنگی و کمک جریان اتحاد چپ اسپانیا اقدام به برگزاری میزگردی برای به انحراف کشاندن افکار عمومی اسپانیا از جنایات جمهوری اسلامی ایران نمود. ایرانیان آزادیخواه و دمکرات که پیشاپیش از چنین اقدامی آگاه شده بودند در صدد برآمدند تا شرکت کنندگان و افکار عمومی اسپانیارا از این اقدام فریبکارانه آگاه سازند.

بهمین منظور تقاضای برگزاری تظاهراتی از سوی مخالفین رژیم برای گردهمایی جلو محل جلسه سفیر رژیم به وزارت کشور اسپانیا ارائه شد. علی رغم وقت کافی برای صدور اجازه اما دولت اسپانیا به بهانه کمبود وقت و تقاضای دیر هنگام از صدور اجازه رسمی امتناع ورزید. باوجود مخالفت وزارت کشور اسپانیا اما ایرانیان دمکرات و آزادیخواه از افشاگری دست بر نداشتند. آنها با چسباندن عکسهای انقلابیونی که توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشه به شهادت رسیدند، همچنین تصاویری از حملات وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی به کردستان ، کشتار تظاهرکنندگان ماههای گذشته ، عکسهایی از سنگسار زنان ، تصاویری از زندانیان و کارگرانی که اکنون در زندانهای رژیم به سرمی برند، توجه افکارعمومی اسپانیا را جلب نمودند. عکسها عموما به درب ورودی سالن چسبانده شده بود به نحوی که هر خبرنگاری قبل از رفتن به سالن متوجه جنایات بی شمار رژیم جمهوری اسلامی ایران می گردید.

علی رغم اعتراض مکرر نیروهای انقلابی و دمکرات به جریان اتحاد چپ اسپانیا، اما این جریان حاضر نشد جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم کند و علت مشارکت در جلسه و شانه به شانه قرارگرفتن با سفیر یکی از تبهکارترین رژیم های حاکم بر ایران را بخاطرتأمین اهداف « ضدامپریالیستی» خود ذکر کردند.

هنگام ورود مرتض صفاری سفیر رژیم به سالن شعارهای مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ، مزدور برو گمشو،توسط ایرانیان سر داده شد و سفیررژیم مجبور شد با کمک پلیس و محافظینش به سالن وارد و از آنجا خارج شود. درجریان تظاهرات ، مزدوران رژیم اقدام به عکسبرداری از تظاهر کنندگان نمودند، اما تظاهرکنندگان از پلیس اسپانیا درخواست کردند تا دوربین جاسوس جمهوری اسلامی را بگیرند واجازه ندهند فیلم مخالفین رژیم نزد مزدوران باقی بماند . این تقاضا مورد قبول پلیس اسپانیا قرار گرفت و سرانجام فیلمی را که مزدوران سفارتی از تظاهرکنندگان گرفته بودند توسط پلیس اسپانیا ضبط شد

گزارش از سوی هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - اسپانیا


ا

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de