توهم مردم نسبت به مذهب و خرافات عصر جاهلیت زدوده شده است

مصائب و مشکلات ناشی از چهاردهه حاکمیت رژیم دیکتاتوری- مذهبی برایران واکنش اقشار مختلف اجتماعی را برانگیخته است. اکنون توده های مردم پی برده اند حکومتها از مذهب برای تحمیق بیشترآنان و ادامه سلطه دیکتاتوری خود استفاده می کنند. نمود چنین آگاهی بوضوح در تظاهراتهای گسترده مردم از دیماه گذشته تا کنون در سراسرایران دیده می شود.

توهم مردم نسبت به مذهب و خرافات عصر جاهلیت زدوده شده وجریانات مذهبی شانسی برای برقراری یک رژیم مذهبی دیگر و یا اصلاح این رژیم نخواهند داشت. بر بستر چنین تغییرات ژرفی اکنون اقشار مختلف مردم بیزاری خود را از رژیم جمهوری اسلامی ایران و بطور کلی مذهب بعناوین مختلف ابراز می دارند.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
درود بر تمام آنانکه درحد توان برای افشای ماهیت تبهکار رژیم جمهوری اسلامی ایران همت می گمارند.
زنده باد آزادی

انتشار مطالب دیگران در این سایت و بازتکثیر بیانات آنان بمعنای تأیید گذشته اشان و وابستگی گروهی آنها نمی باشد.۲ ۳ ۴ ۵ ۶
آرشیو اخبار ومقالات اخیر


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de


حسین زهری
۱
حسین زهری