اعتصاب معلمین سراسر کشور سرآغاز اعتصابات بزرگتر فرهنگیان و سایر اقشار اجتماعی خواهد شد
روز ۲۲ و ۲۳ مهرماه معلمین در بیشرشهرهای بزرگ ایران توانستند اعتصاب بی نظیری را برپاکنند.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته را به نشانه اعتراض به شرایط موجود و بی توجهی به شرایط سخت فرهنگیان اعلام اعتصاب نمود.
شورا بدرستی اعلام کرد« می توانیم در دفتر مدرسه بنشینیم و از دانش آموزان خود ضمن آگاه سازی بخاطر عدم حضور در کلاس عذرخواهی کنیم و این روزها را اختصاص بدهیم به بررسی شرایط حاکم بر آموزش و پرورش و دلایل سقوط جایگاه معلمی و اهداف بلند آموزشی.»
در همبستگی با اعتصاب معلمین در بیشتر مدارس دانش آموزان نیز با سر دادن شعار معلمین را پشتیبانی کردند. شعارها و سخنرانیهای معلمین در شهرهای مختلف ،خود گویای واقعیت امروز جامعه فرهنگیان ایران است.


پیروز باد مبارزات معلمین سراسر کشور
درود بر فرهنگیان مبارز

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری