آیا میراث گزافه گوئیهای محمد سعید الصحاف آخرین وزیر اطلاع رسانی و فرهنگ عراق قبل از سقوط صدام حسین به حسن روحانی رسیده است؟

قبل از سقوط صدام حسین و فروپاشیدن این کشور باستانی یکی از ژنرالهای صدام حسین بنام محمد سعید الصحاف هر روز کنفرانس مطبوعاتی تشکیل میداد و از « فتح الفتوحات» ارتش عراق در برابر آمریکا داد سخن سر میداد.
این ژنرال برای روحیه دادن به مردم عراق تمام حقایق جنگ و اتفافات روزانه را وارونه جلوه میداد. یک روز ادعا می کرد فقط دوسه نفر غیرنظامی مجروح شدند و روز دیگر در مقابل سئوال خبرنگاران که می پرسیدند ارتش آمریکا درحال پیشروی به سمت بغداد است اظهار می کرد، چند تا سگ آمده بودند و ما آنها را تاراندیم (they are dogs , dogs).

اکنون دروغ پراکنی های حسن روحانی و صدالبته بقیه شرکایش ما را به یاد اظهارات ژنرال محمد سعید الصحاف انداخته است.

درحالیکه در سراسر ایران مردم دچار فقر و فلاکت بسرمی برند،
در شرایطی که بخشی از دریای خزر بصورت پنهانی به روسیه واگذار شده است،
درحالیکه خلیج فارس به بهانه اجاره ماهیگیری در اختیار چینی ها قرار گرفته ،
با وجودیکه کشتیهای حامل نفت ایران در دریاها سرگردان وبطورغم انگیزی به سرنوشت فروشندگان دوره گرد گرفتار آمده اند،
در بزنگاهی که کشورهای امپریالیستی درحال تدارک برای کنترل تنگه هرمز به یکدیگر نزدیک شده ، آمریکا در حال وقت کشی است تا از یکسو تمام تجهیزات نظامی و الکترونیک ایران را شناسایی کند و از سوی دیگر بدون سرنگونی رژیم، یک جناح مذهبی را به جای جناح دیگربقدرت برساند، حسن روحانی ادعا می کند امسال اقتصاد ما از سال گذشته بهتر شده!؟.


این اظهارات مضحک درحالی بیان می شود که خامنه ای بعنوان رهبر این رژیم دیکتاتوری - مذهبی ادعای «اقتدار» می کند و می گوید «از دشمن نترسید چهل سال دوم ما بهتر از چهل سال اول خواهد بود!
دراین سناریوی عوام فریبانه ، حسن روحانی هیچ شرمی ندارد که در تأیید خزعبلات رهبرادعا کند «آمریکای امروز ضعیفتر از همیشه است اما جمهوری اسلامی برای صدها سال باقی خواهد ماند».

براستی که:
گر بیفتد تشت رسوایی ز بام
از صدایش عالمی خیزد زخواب


تو گویی سرمداران رژیم خود را به نفهمی زده، نمی دانند تشت رسوائی آنها سالهاست از بام افتاده و توده مردم بستوه آمده دیگر اغوا نخواهند شد.

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری