حسین زهری


صفحه اول از مجموعه ۱۲ صفحه ای اسناد خیانتهای حزب توده وسازمان اکثریت دربرگیرنده} عاشورای حسینی - نماز جمعه منادی مبارزه علیه امپریالیمسم - درگذشت توده ای مسلمان وفادار جمهوری اسلامی - همه روزها عاشورا و همه سرزمینها کربلاست وسایر مطالب به نقل از نشریات حزب توده و اکثریت.

صفحه دوم از مجموعه ۱۲ صفحه ای اسناد خیانتهای حزب توده وسازمان اکثریت دربرگیرنده} فدائیان خلق اکثریت استوارتر از همیشه تحت رهبری امام خمینی علیه آمریکای جنایتکار -تلاش گروهکهای ضد انقلابی در آمل و سایر مطالب به نقل از نشریات حزب توده و اکثریت.

صفحه سوم از مجموعه ۱۲ صفحه ای اسناد خیانتهای حزب توده و سازمان اکثریت دربرگیرنده} نظام حاکم بر زندانها مبتنی بر شکنجه نیست - سپاسگزاری از پاسداران و مامورین زندان دیزل آباد کرمانشاه - نمایشنامه معتاد با بازیگری زندانیان قصر در ر استای هنرمردمی و سایر مطالب به نقل از نشریات حزب توده و اکثریت .

صفحه چهارم از مجموعه ۱۲ صفحه ای اسناد خیانتهای حزب توده و سازمان اکثریت دربرگیرنده} از کوشش های امام خمینی در راه حفظ آرامش و اجرای قانون اساسی حمایت میکنیم - در تظاهرات غیر قانونی شرکت نکنید - با ایجاد جبهه متحد خلق به هشدار رهبر انقلاب پاسخ مثبت دهیم و سایر مطالب به نقل از نشریات حزب توده و اکثریت.

صفحه پنجم از مجموعه ۱۲ صفحه ای اسناد خیانتهای حزب توده و سازمان اکثریت دربرگیرنده} جبهه متحد ضد انقلاب متشکل از سرمایه داران بزرگ، کلان زمینداران . ساواکی ها، مأموران مخفی سیا ، سلطنت طلبان ، لیبرالها ، رهبران خائن مجاهدین خلق ، اقلیت ، پیکار، رنجبر ، توفان و نظائر ایشان برای اجرای این نقشه تقسیم کار کرده اند. و سایر مطالب به نقل از نشریات حزب توده و اکثریت.

صفحه ششم از مجموعه ۱۲ صفحه ای اسناد خیانتهای حزب توده و سازمان اکثریت دربرگیرنده } کارگران و زحمتکشان در تظاهرات غیر قانونی شرکت نمی کنند، با تداوم تولید و افزایش بازدهی کارجبهه انقلاب را تقویت کنید و سایر مطالب به نقل از نشریات حزب توده و اکثریت .

صفحه هفتم از مجموعه ۱۲ صفحه ای اسناد خیانتهای حزب توده و سازمان اکثریت دربرگیرنده} تلگرام به حضور آیت الله خمینی بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران، وقت آن است که بسان قهرمانان شهرهای آبادان و خرمشهر و قصر شیرین ، خون پاسدار و فدائی درهم آمیزد و پاسداراستقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی در برابر تجاوزگران گرددو سایر مطالب به نقل از نشریات حزب توده و اکثریت.

صفحه هشتم از مجموعه ۱۲ صفحه ای اسناد خیانتهای حزب توده و سازمان اکثریت دربرگیرنده} پاسداران باید به سلاح سنگین مسلح شوند، رژه بسیج مستضعفین قلب آمریکا را لرزاند، بااستقبال از فراخوان سازمان تحویل سلاح به سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد.و سایر مطالب به نقل از نشریات حزب توده و اکثریت.

صفحه نهم از مجموعه ۱۲ صفحه ای اسناد خیانتهای حزب توده و سازمان اکثریت دربرگیرنده} حزب توده : حزب ما اکنون وظیفه ای مقدس تر از دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی ایران نمی شناسد.از دعوت سپاه پاسداران بوشهر مبنی بر شرکت نیروهای مردمی در جنگ استقبال می کنیم و سایر مطالب به نقل از نشریات حزب توده و اکثریت.

صفحه دهم از مجموعه ۱۲ صفحه ای اسناد خیانتهای حزب توده و سازمان اکثریت دربرگیرنده} پیام تسلیت کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به امام خمینی رهبر انقلاب ، تشییع شهدا رجائی و باهنر نمایش قدرت عظیم خلق علیه امپریالیسم آمریکا و سایر مطالب به نقل از نشریات حزب توده و اکثریت.

صفحه یازدهم از مجموعه ۱۲ صفحه ای اسناد خیانتهای حزب توده و سازمان اکثریت دربرگیرنده} چرا گروهک ها مضمحل می شوند ، موج تزلزل و بی ایمانی در میان اعضای گروهک ها ، رهنمودهای خلاقانه و امیدآفرین امام ، وضعیت اعضای گروهک ها در ماه های آتی و سایر مطالب به نقل از نشریات حزب توده و اکثریت.

صفحه دوازدهم از مجموعه ۱۲ صفحه ای اسناد خیانتهای حزب توده و سازمان اکثریت دربرگیرنده} برای ریاست جمهوری به حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای رأی می دهیم ، انتخاب موسوی به نخست وزیری رأی اعتماد به خط امام برای غلبه بردشواری ها و سایر مطالب به نقل از نشریات حزب توده و اکثریت.

ادامه اسناد خیانتهای سازمان اکثریت و حزب توده

سند شماره ۱ طرح برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برای پیشبرد همه جانبه انقلاب و شکوفائی جمهوری اسلامی ایران صفحه اول

سند شماره ۲ طرح برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)برای پیشبرد همه جانبه انقلاب و شکوفائی جمهوری اسلامی ایران صفحه دوم

سند شماره ۳ طرح برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برای پیشبرد همه جانبه انقلاب و شکوفائی جمهوری اسلامی ایران صفحه سوم

سند شماره ۴ طرح برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برای پیشبرد همه جانبه انقلاب و شکوفائی جمهوری اسلامی ایران صفحه چهارم

سند شماره ۵ طرح برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برای پیشبرد همه جانبه انقلاب و شکوفائی جمهوری اسلامی ایران صفحه پنجم.

سند شماره ۶ نشریه کار شماره ۸۳ اکثریت صفحه ۸ : دستجات ضدانقلابی ایران در خارج کشور را بشناسید.

سند شماره ۷ سند بزرگداشت ۱۵ خرداد توسط سازمان اکثریت وزدن برچسب ضدانقلاب به نیروهای انقلابی و مبارز برای خوش خدمتی به رژیم جمهوری اسلامی ایران.

سند شماره ۸ پس از اینکه جناح انقلابی سازمان دست به مبارزه ایدئولوژیک علنی زد، اکثریتی ها با برخوردی انحرافی کوشیدند مواضع جناح انقلابی سازمان را مخدوش سازند و عرصه اختلافات را عمدتا بر محور برخورد به گذشته سازمان محدود نمایند.

سند شماره ۹ اکثریت خائن بنا به خصلت اپورتونیستی حاکم بر آن، حتی پس از انشعاب نیز عوامفریبانه تلاش می کرد ماهیت رفرمیستی خود را مخفی نگهدارد و وانمود می کرد که گویا با حزب توده مرزبندی دارد؟؟

سند شماره ۱۰ هنگامیکه اکثریت به دفاع همه جانبه از رژیم جمهوری اسلامی ایران برخاست ، بیشرمانه تحلیل های سازمان از ماهیت حاکمیت را «پیشداوری»خواند تا خوش خدمتی به سران تبهکار جمهوری اسلامی را توجیه کند.

سند شماره ۱۱ سازمان اکثریت جنبش مقاومت خلق کرد را وابسته به امپریالیسم توصیف کرد و سپاه پاسداران و کمیته های ضد انقلابی و سرکوبگر را مدافعان انقلاب ؟

سند شماره ۱۲ براساس قولی که رهبران اکثریت به بهشتی سپرده بودند ، پاسداران و سایر مزدورانی که در جنگ کردستان دستگیر شده بودند بخاطر خوش خدمتی به رژیم جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان اکثریت به این رژیم جنایتکار پس داده شدند.

سند شماره ۱۳ اطلاعیه اکثریت در باره آزادی بدون قید وشرط مزدوران جمهوری اسلامی ایران در کردستان.

شماره ۱۴ عرض حال به بهشتی دبیرکل وقت حزب جمهوری اسلامی ایران و اعلام وفاداری به رژیم به بهانه مذاکره، مذاکراتی که هیچوقت سران اکثریت حاضر نشدند متن آنرا به اطلاع توده های مردم برسانند.

سند شماره ۱۵ اکثریت در دفاع از طرح اجباری حجاب زنان.

سند شماره ۱۶ اکثریت به رژیم جمهوری اسلامی نصیحت می کرد که سیاست شما در کردستان درست نیست ، این وضعیت باعث می شود که جنگ طلبانی مثل« کومله» و «اقلیت» در کردستان رشد کنند.

سند شماره ۱۷ برطبق اعتراف صریح در اسناد پیوست، خائنین اکثریتی دوش بدوش سپاه پاسداران رژیم ۴ خشاب (۸۰تیر) به نیروهای مخالف رژیم شلیک کرده ، آنهارا از پای درآورده اند و به پایگاه خودشان درکرند کرمانشاه که درمرکز سپاه پاسداران بود بازگشته اند.شرح بقیه جنایتهای آنان از زبان خودشان در این سند نگاشته شده است.

سند شماره ۱۸ شعارهای ضدمردمی سازمان اکثریت در این سند ثابت می کند که آنها چگونه از رژیم دیکتاتوری - مذهبی جمهوری اسلامی ایران به دفاع برخاسته بودند: طرح برنامه سازمان اکثریت برای «پیشبرد همه جانبه انقلاب و شکوفائی جمهوری اسلامی ایران» ، پاسداران باید به سلاح سنگین مجهز شوند، حکومت پابرهنگان حق است متحد شوید، مردم ترکمن صحرا خواستار اجرای پیام های وحدت آیت الله خمینی هستند وسایر ادعاهای مردم فریب آنها.

سند شماره ۱۹ سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت )‌ از انتقاد صریح آیت الله خمینی استقبال می کند و آن را گام مثبتی می شناسد که می تواند درصورت پیگیری به درهم شکستن جبهه ضد انقلاب یاری رساند عفو عمومی عیدی به ضد انقلاب بود «این عفو برخطا واقع شد واینها ریختند مشغول توطئه شدند» - ماهواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت) درقصر شیرین آماده ایم که با تمام توان خود درکنار سپاه پاسداران در مقابل تهاجمات نظامی مزدوران امپریالیسم مقابله کرده و شبکه های جاسوسی و نظامی این ضد انقلابیون را درهم شکنیم.

سند شماره ۲۰ سازمان اکثریت بعنوان ستون پنجم ساواما درسال ۱۳۶۰ از مدرسین حوزه های دینی رژیم هم پیشی گرفت . اکثریت شیخ علی تهرانی را از درخواست راهپیمایی برحذر دانست و وی را متهم کرد که اینگونه تقاضا ها از« امام» مربوط به « ضدانقلاب ، نیروهای وابسته به رژیم گذشته ،عوامل پنهان و آشکار، ساواکیها، سلطنت طلبان و... می باشد»

ضرورت آشنایی بیشتر با خیانتهای سازمان اکثریت
رجبعلی مزروعی در میتینگ اکثریترجبعلی مزروعی سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نماینده مجلس رژیم ، سخنران مراسم سیاهکل درسازمان اکثریت شده استاکثریت شرمی ندارد تا عکس رفیق بیژن جزنی را بالای سر رجبعلی مزروعی آذین نماید تا از اینطریق سرسپردگی و پیوند خود با حزب مشارکت را غنا بخشد.ا

آنگاه که سازمان اکثریت حسینی شده بود - قسمت اول

آنگاه که سازمان اکثریت حسینی شده بود - قسمت دوم

آنگاه که سازمان اکثریت حسینی شده بود ، فرخ نگهدار بسی رنج برده است در این سالها - قسمت سوم

جلوه دیگری از دغلکاریها وخیانتهای سازمان اکثریت

رهبران سازمان اکثریت بجای خودکشی با بی بی سی مصاحبه می کنند

چرا خائنین سازمان اکثریت هر روز گستاخ تر می شوند؟ نامه یکی از رفقای سازمان به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ ایشان


صفحه اصلی

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

آرشیو اخبار ومقالات اخیر


سایر مقالات

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


بخشی از اخبار و مقالات قدیمی
حسین زهری ۱ حسین زهری